Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI organizează examen de promovare în grad profesional, la sediul institutiei, în data de 10.12.2018- proba scrisa

 

ANUNŢ

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

organizează examen de promovare în grad profesional pentru:

 • promovare din consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Monitorizare si Laboratoare;
 • promovare din consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Relaţii Publice si Tehnologia Informaţiei;

la sediul institutiei, în data de 10.12.2018- proba scrisa

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN

Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute la art. 65, alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, R2, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN 

Bibliografie  - Serviciul Monitorizare si Laboratoare;

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr.188/1999R2  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 4. OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie  - Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei;

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr.188/1999R2  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 4. OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

- Perioada / locul depunerii dosarelor:

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului, si anume in perioada 09-28.11.2018, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi

Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu următoarele:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere.

 

- Data / ora / locul desfăşurării examenului :

 • proba scrisă: 10 decembrie 2018 / ora 10.00 / Agenţia pentru 

          Protecţia Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

 

Nota: se afişează în data de 09.11.2018