Back

Anunt concurs recrutare 28-31 august 2017

ANUNŢ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI, în temeiul Legii 188/1999(r2) privind statutul funcţionarilor publici şi a Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de:

consilier, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii

în perioada 28-31 august 2017

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

  • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 – republicată, (r2),  cu modificarile şi completarile ulterioare ;

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

  •  Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă şi instalaţii, agronomie, ingineria produselor alimentare, zootehnie, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, ingineria mediului,  chimie şi inginerie chimică.

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
  5. Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
  6. Ordinul MMDD nr. 1.798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
  7. Hotărârea de Guvern nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

- Perioada / locul depunerii dosarelor:

•        dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului privind organizarea concursului, în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi.

Conform art.49 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu urmatoarele:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice dobândite după data de 01.01.2011, conform modelului standard din Ordinul Preşedintelui ANFP Nr.192/2013 (cu excepţia funcţiilor publice – grad profesional debutant);

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Documentul prevăzut la lit. e) ( cazierul judiciar)  poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

- Data / ora / locul desfăşurării concursului :

•        proba scrisă: 28 august 2017 / ora 10.00 / Agenţia pentru Protecţia 

         Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

•        interviul: 31 august 2017 / ora 10.00 / Agenţia pentru Protecţia

Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi şi la telefon 0242315035

Notă: Se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului în data de 24.07.2017