Back

Anunt concurs recrutare consilier clasa I grad profesional principal din cadrul serviciului Avize, acorduri autorizatii in perioada 11-14 februarie 2019

ANUNŢ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI, în temeiul Legii 188/1999(r2) privind statutul funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de:

consilier, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii

în perioada 11 – 14 februarie 2019

 

 

Condiţiile de participare, bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii organizat în perioada 11 – 14 februarie 2019

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 – republicată, (r2),  cu modificările şi completările ulterioare ;

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 •  Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor,  agronomie, horticultura, ingineria produselor alimentare, zootehnie, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie geodezică, ingineria mediului, inginerie chimică, drept.

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 6. Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

1. In domeniul activitatii de reglementare a proiectelor publice sau private si a planurilor si programelor cu impact semnificativ asupra mediului, are urmatoarele atributii :

 1. aplica dispozitiile legale in vigoare, referitoare la autorizarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator, in sensul utilizarii durabile a resurselor materiale si energetice si al reducerii impactului negativ asupra mediului si sanatatii umane, in care scop :
 2. analizeaza documentatiile ce insotesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu ;
 3. emite puncte de vedere pentru solicitarile referitoare la desfasurarea procedurilor de reglementare si la implementarea legislatiei specifice in domeniul legislatiei orizontale;
 4. colaboreaza cu serviciile specializate din cadrul APM Calarasi in procesul de autorizare a proiectelor si activitatilor cu impact asupra mediului, in conformitate cu competentele stabilite in actele legislative in vigoare ;
 5. colaboreaza, la solicitarea MM, in procesul de aplicare a procedurii de autorizare a activitatilor cu posibil impact transfrontier precum si pentru planurile, programele si proiectele care intra sub incidenta directivelor SEA si EIA ;
 6. conduce procedura de reglementare si emite avizele, acordurile si autorizatiile/autorizatiile integrate de mediu pentru toate proiectele si activitatile cu impact asupra mediului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si raspunde pentru corectitudinea continutului tuturor actelor de reglementare emise ;
 7. monitorizeaza la nivel local implementarea legislatiei referitoare la autorizarea proiectelor si activitatilor cu impact asupra mediului ;
 8. colaboreaza cu Serviciul Monitorizare si Laboratoare in scopul elaborarii rapoartelor de sinteza privind starea mediului ;
 9. colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul institutiei in vederea elaborarii programelor de pregatire de specialitate a personalului apartinind APM Calarasi;
 10. stabileste programele de conformare impreuna si de comun acord cu solicitantul precum si schemele de reducere progresiva a emisiilor de COV provenite din utilizarea solventilor organici cu continut de compusi organici volatili in instalatii si schemele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, cu respectarea dispozitiilor legale si urmareste modul lor de indeplinire ;
 11. parcurge procedurile legale cu privire la asumarea obligatiilor de mediu in procesul de privatizare, al schimbarii proprietarilor si/sau modificarii ori incetarii activitatii obiectivelor cu impact asupra mediului si sanatatii umane ;
 12. Constata neconformitatile cu actele de reglementare emise, la sesizarea Garzii de Mediu-   Serviciul Comisariatul Judetean Calarasi si/sau a altor autoritati si adopta masurile legale ;
 13. Colaboreaza cu Garda de Mediu- Serviciul Comisariatul Judetean Calarasi in vederea verificarii  respectarii cerintelor din actele de reglementare ;
 14. Pastreaza evidenta solicitarilor si eliberarilor actelor de autorizare emise sau la a caror emitere a participat, precum si a documentatiilor care au stat la baza emiterii acestora ;
 15. Coordoneaza activitatile specifice privind informarea publicului si asigura participarea acestuia  la luarea deciziilor ;
 16. Completeaza la zi baza de date referitoare la Directiva EIA si SEA, pentru documentatiile repartizate;
 17. Completeaza la zi  baza de date referitoare la Autorizatii de Mediu, pentru documentatiile repartizate;
 18. Participa la sedintele Colectivului de Analiza Tehnica.

 

2. Domeniul Schimbări Climatice

 1. identifică instalaţiile în care se desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 şi informează ANPM cu privire la acestea;
 1. verifică realizarea monitorizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră de către participanţii la proiectele de tip „Implementare în comun” (JI) precum şi corectitudinea datelor înregistrate;
 2. colectează datele şi informaţiile necesare pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) de către ANPM, în vederea transmiterii acestora la ANPM;
 3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în domeniul schimbărilor climatice.
 4. răspunde, în limita competenţei la sesizările transmise de către ANPM.

 

 Raspunde de :

 • aplicarea tuturor prevederilor legislative specifice serviciului A.A.A.,
 • rezolvarea in termen, conform prevederilor legale, a documentatiilor primite in vederea reglementarii activitatilor economice si sociale, pe linie de protectie a mediului
 • continutul actelor de reglementare elaborate
 • calitatea lucrarilor intocmite
 • inscrierea  in registre a datelor, informatiilor si documentelor primite si emise
 • furnizarea de date cuprinse in actele de reglementare pentru organizarea bancilor de date specifice activitatii de protectie a mediului
 • exactitatea datelor prelucrate, de respectarea termenelor de inaintare a lucrarilor si raportarilor ce-i revin
 • de punerea la dispozitia compartimentului specializat in diseminarea informatiei de mediu din cadrul agentiei, a informatiilor de mediu generate de serviciului A.A.A.,
 • scanarea actelor de reglementare intocmite si aprobate
 • inscrierea la zi in registre a tuturor etapelor parcurse in procedura de reglementare pentru documentatiile repartizate
 • urmarirea realizarii masurilor din programele de conformare ale actelor de reglementare intocmite si completarea dosarului de obiectiv cu corespondenta si actiunile intreprinse
 • respectarea instructiunilor privind secretul de stat si de serviciu ;
 • respectarea normelor SSM si PSI
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea instituţiei sau de catre conducatorul direct, in limita de competenta ;
 • participa la diverse comisii, grupuri de lucru organizate la nivelul institutiei;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei pentru realizarea activitatilor comune.
 • realizează activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

- Perioada / locul depunerii dosarelor:

•   dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului, în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv 11.01.2019–30.01.2019 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi.

- Selectia dosarelor de concurs: in perioada 31.01 – 06.02.2019.

- Data / ora / locul desfăşurării concursului :

•        proba scrisă: 11 februarie 2019 / ora 10.00 / Agenţia pentru Protecţia 

         Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

•        interviul: 14 februarie 2019 / ora 10.00 / Agenţia pentru Protecţia

Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

 

DOSARUL DE INSCRIERE

Conform art.49 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu urmatoarele:

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: office@apmcl.anpm.ro.

 

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet www.apmcl.anpm.ro, în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Călăraşi, str. Chiciu nr.2, jud. Călăraşi;
 • telefon: 0242311926;
 • fax: 0242315035;
 • adresa de e-mail: office@apmcl.anpm.ro;
 • persoană de contact: Alina Mariana Radu – consilier

Notă: Se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului în data de 11.01.2019

 

Adeverinta - descarca

Declaratie - descarca

Formular inscriere - descarca