Back

Anunt concurs recrutare Consilier Clasa I,grad profesional superior in cadrul Serviciului AAA , 12-15 noiembrie 2018

ANUNŢ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI, în temeiul Legii 188/1999(r2) privind statutul funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de:

consilier, clasa I, grad profesional superior  din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii

în perioada 12 – 15 noiembrie 2018

 

 

Condiţiile de participare, bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii organizat în perioada 12 – 15 noiembrie 2018.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 – republicată, (r2),  cu modificările şi completările ulterioare ;

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 •  Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, agronomie, ingineria produselor alimentare, zootehnie, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, ingineria mediului,  chimie, inginerie chimică.

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 7. Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

In domeniul Seveso, EMAS, Eticheta ecologica, are urmatoarele atributii :

- Asigura activitatea Secretariatului de Risc, in care scop :                                                                     

1) Răspunde de implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

2) Identifică/inventariază titularii activităţilor, respectiv obiectivele care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 si ale legislaţiei subsecvente;

3) Asigură verificarea în teren a obiectivelor, respectiv a titularilor de activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în Legea nr. 59/2016 si în legislaţia subsecventa, în conformitate cu procedura de inspecţie aprobata prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor;

4) Colaborează şi schimba informaţii, în condiţiile legii, cu autorităţile locale si cu organisme neguvernamentale;

5) Informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la conţinutul notificării activităţii care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

6) Verifică conţinutul notificării activităţii care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, comunică titularului activităţii observaţii;

7) Întocmeşte documentele de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii ori unităţi de stocare sau a oricărei părţi din aceasta, daca titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenta interna, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz, conform dispoziţiilor Legii nr. 59/2016 şi ale legislaţiei subsecvente;

8) Informează operatorul cu privire la cerinţele legate de structura şi conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore, precum şi asupra condiţiilor impuse pentru verificarea acesteia;

9) Verifica conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;

10) Ţine evidenţa documentaţiilor privind politica de prevenire a accidentelor majore;

11) Informează în scris operatorul asupra rezultatelor verificării documentaţiei privind politica  de prevenire a accidentelor majore;

12) Informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la rapoartele de securitate;

13) Verifică rapoartele de securitate conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, întocmeşte formele necesare implicării experţilor externi în procesul de verificare a rapoartelor de securitate;

14) Ţine evidenţa rapoartelor de securitate;

15) Comunică în scris titularilor de activitate rezultatul verificării raportului de securitate;

16) Informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la planurile interne şi externe de urgenţă;

17) Verifică existenţa planurilor interne şi externe de urgenţă pentru obiectivele cu risc major;

18) Iniţiază şi participă la evaluarea, inclusiv la testarea planurilor interne şi externe de urgenţă pentru obiectivele cu risc major;

 19) Întocmeşte planurile de inspecţie, conform procedurii elaborate si transmise de Secretariatul de risc din MM;

 20) În urma fiecărei inspecţii întocmeşte un raport de inspecţie, conform procedurii elaborate si transmise de Secretariatul de risc din MM;

 21) Informează titularii de activitate cu privire la obligativitatea notificării unui accident sau a unei avarii în care sunt implicate substanţe periculoase;

22) în caz de accident major:

 • informează imediat Secretariatul de risc din cadrul ANPM privind producerea unui accident;
 • verifica conţinutul notificării accidentelor conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse;
 • participa la schimbul de informaţii cu reprezentanţii desemnaţi de titularul de activitate si cu celelalte autorităţi locale;
 • participa la cercetarea la fata locului a accidentelor si întocmeşte raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din cadrul ANPM;
 • tine evidenta notificărilor;
 • urmăreşte luarea tuturor masurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
 • colectează şi verifică, prin inspecţie, informaţiile necesare pentru analizarea completa a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
 • stabileşte împreuna cu titularii activităţilor măsurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
 • pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii privind posibile efecte, inclusiv pentru situaţii cu impact transfrontier;
 • participa la lucrările comisiei tehnice de evaluare a cauzelor şi consecinţelor inclusiv, şi, după caz, întocmeşte formele necesare implicării experţilor externi;

23) Participă la elaborarea politicilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului, a politicilor relevante locale, asigurându-se ca se va păstra o distanta adecvata şi se vor lua măsuri suplimentare tehnice pentru a nu mări pericolul asupra: populaţiei, zonelor rezidenţiale, clădirilor şi teritoriilor cu utilitate publică, căilor importante de comunicaţii, zonelor de recreere etc., datorat obiectivelor care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 si a legislaţiei subsecvente;

24) Participă la evaluarea grupurilor de obiective şi a situaţiilor probabile declanşării efectului Domino;

25) Instituie şi actualizează un registru care va cuprinde următoarele:

 • informaţiile referitoare la obiectivele care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 şi a legislaţiei subsecvente;
 • evidenţa accidentelor;
 • analiza cauzelor producerii accidentului major, experienţa acumulata si masurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente;

26)  Pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii referitoare la:

 • proiectarea unor noi obiective cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 59/2016  si ale legislaţiei subsecvente;
 • modificările aduse obiectivelor existente, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 59/2016  si ale legislaţiei subsecvente;
 • dezvoltările în jurul obiectivelor existente, care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 şi a legislaţiei subsecvente;

 27) Colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;

28) Transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM si MM

29) În cazul în care există posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontiere la un obiectiv ce intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 şi a legislaţiei subsecvente, informează Secretariatul de risc din MM;

 

In domeniul activitatii de reglementare a proiectelor publice sau private si a planurilor si programelor cu impact semnificativ asupra mediului,

Aplica dispozitiile legale in vigoare, referitoare la autorizarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator, in sensul utilizarii durabile a resurselor materiale si energetice si al reducerii impactului negativ asupra mediului si sanatatii umane, in care scop :

a1)analizeaza documentatiile ce insotesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu ;

a2)   emite puncte de vedere pentru solicitarile referitoare la desfasurarea procedurilor de reglementare si la implementarea legislatiei specifice in domeniul legislatiei orizontale;

a3)   colaboreaza cu serviciile specializate din cadrul APM Calarasi in procesul de autorizare a proiectelor si activitatilor cu impact asupra mediului, in conformitate cu competentele stabilite in actele legislative in vigoare ;

a4)  colaboreaza, la solicitarea MM, in procesul de aplicare a procedurii de autorizare a activitatilor cu posibil impact transfrontier precum si pentru planurile, programele si proiectele care intra sub incidenta directivelor SEA si EIA ;

a5) conduce procedura de reglementare si emite avizele, acordurile si autorizatiile/autorizatiile integrate de mediu pentru toate proiectele si activitatile cu impact asupra mediului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si raspunde pentru corectitudinea continutului tuturor actelor de reglementare emise ;

a6)    monitorizeaza la nivel local implementarea legislatiei referitoare la autorizarea proiectelor si activitatilor cu impact asupra mediului ;

a7)  colaboreaza cu Serviciul Monitorizare si Laboratoare in scopul elaborarii rapoartelor de sinteza privind starea mediului ;

a8)  colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul institutiei in vederea elaborarii programelor de pregatire de specialitate a personalului apartinind APM Calarasi ;

a9)   stabileste programele de conformare impreuna si de comun acord cu solicitantul precum si schemele de reducere progresiva a emisiilor de COV provenite din utilizarea solventilor organici cu continut de compusi organici volatili in instalatii si schemele de reducere progresiva a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, cu respectarea dispozitiilor legale si urmareste modul lor de indeplinire ;

a10)  parcurge procedurile legale cu privire la asumarea obligatiilor de mediu in procesul de privatizare, al schimbarii proprietarilor si/sau modificarii ori incetarii activitatii obiectivelor cu impact asupra mediului si sanatatii umane ;

b) Constata neconformitatile cu actele de reglementare emise, la sesizarea Garzii de Mediu-Comisariatul Judetean Calarasi si/sau a altor autoritati si adopta masurile legale ;

c) Colaboreaza cu Garda de Mediu-Comisariatul Judetean Calarasi in vederea verificarii  respectarii cerintelor din actele de reglementare ;

d)  Pastreaza evidenta solicitarilor si eliberarilor actelor de autorizare emise sau la a caror emitere a participat, precum si a documentatiilor care au stat la baza emiterii acestora ;

e) Coordoneaza activitatile specifice privind informarea publicului si asigura participarea acestuia  la luarea deciziilor ;

f) Completeaza la zi baza de date referitoare la Directiva EIA si SEA, pentru documentatiile repartizate;

g) Completeaza la zi  baza de date referitoare la Autorizatii de Mediu, pentru documentatiile repartizate;

h) Participa la sedintele Colectivului de Analiza Tehnica atunci cand este solicitat.

 

Raspunde de :

 • aplicarea tuturor prevederilor legislative specifice serviciului A.A.A.;
 • rezolvarea in termen, conform prevederilor legale, a documentatiilor primite in vederea reglementarii activitatilor economice si sociale, pe linie de protectie a mediului;
 • continutul actelor de reglementare elaborate;
 • calitatea lucrarilor intocmite;
 • inscrierea  in registre a datelor, informatiilor si documentelor primite si emise;
 • furnizarea de date cuprinse in actele de reglementare pentru organizarea bancilor de date specifice activitatii de protectie a mediului;
 • exactitatea datelor prelucrate, de respectarea termenelor de inaintare a lucrarilor si raportarilor ce-i revin;
 • de punerea la dispozitia compartimentului specializat in diseminarea informatiei de mediu din cadrul agentiei, a informatiilor de mediu generate de serviciului A.A.A.;
 • scanarea actelor de reglementare intocmite si aprobate;
 • inscrierea la zi in registre a tuturor etapelor parcurse in procedura de reglementare pentru documentatiile repartizate;
 • urmarirea realizarii masurilor din programele de conformare ale actelor de reglementare intocmite si completarea dosarului de obiectiv cu corespondenta si actiunile intreprinse;
 • respectarea instructiunilor privind secretul de stat si de serviciu;
 • respectarea normelor SSM si PSI;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea instituţiei sau de catre conducatorul direct, in limita de competenta;
 • participa la diverse comisii, grupuri de lucru organizate la nivelul institutiei;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei pentru realizarea activitatilor comune;
 • realizează activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

- Perioada / locul depunerii dosarelor:

•   dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului, în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv 10.10.2018–29.10.2018 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi.

- Selectia dosarelor de concurs: in perioada 30.10 – 05.11.2018.

- Data / ora / locul desfăşurării concursului :

•        proba scrisă: 12 noiembrie 2018 / ora 10.00 / Agenţia pentru Protecţia 

         Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

•        interviul: 15 noiembrie 2018 / ora 10.00 / Agenţia pentru Protecţia

Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

 

 

 

 

DOSARUL DE INSCRIERE

Conform art.49 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu urmatoarele:

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: office@apmcl.anpm.ro.

 

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet www.apmcl.anpm.ro, în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Călăraşi, str. Chiciu nr.2, jud. Călăraşi;
 • telefon: 0242311926;
 • fax: 0242315035;
 • adresa de e-mail: office@apmcl.anpm.ro;
 • persoană de contact: Mariana Ivan – consilier

Model adeverinta

Declaratie pe proprie raspundere

Formular inscriere