Back

Anunt examen promovare in grad profesional

ANUNŢ

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI, în temeiul Legii 188/1999(r2) privind statutul funcţionarilor publici şi a Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea  carierei funcţionarilor publici, organizează examen de promovare în grad profesional pentru:

 • promovare din consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane;

 

în data de 20.12.2017- proba scrisa

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN

Funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN 

Compartiment Buget Finante, Administrativ şi Resurse Umane;

 1. Legea nr.188/1999R2  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 R privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 82/1991 R  a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI

- Perioada / locul depunerii dosarelor:

 • dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenuluila sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi, str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi

Conform art. 127 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu următoarele:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

 

- Data / ora / locul desfăşurării examenului :

 • proba scrisă: 20 decembrie 2017 / ora 10.00 / Agenţia pentru 

          Protecţia Mediului Călăraşi , str. Chiciu, nr.2, Călăraşi , jud. Călăraşi .

Nota: se afişează în data de 17.11.2017