Back

LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

 

Legea nr. 132 / 2010 are ca obiect  instituirea obligativităţii colectării selective a deşeurilor în instituţiile publice in scopul:

  • creşterii gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectate selectiv;
  • creşterii gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.

 

Fără a aduce atingere legislaţiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de deşeuri:

    a) deşeuri de hârtie şi carton;

    b) deşeuri de metal şi plastic;

    c) deşeuri de sticlă.

 

Organizarea şi operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează direct, de către reprezentanţii instituţiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilităţi către terţi, respectiv societăţi comerciale şi/sau organizaţii neguvernamentale nonprofit

 

Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor trebuie să respecte următoarele condiţii:

    a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripţionează cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate;

    b) în fiecare birou/incintă al/a instituţiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru pentru deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde pentru sticla albă/colorată;

    c) pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;

    d) recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător;

    e) fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în instituţie un punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container;

    f) recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice vor fi golite în funcţie de intensitatea activităţii/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei;

    g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă;

    h) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă.

 

Fiecare instituţie publică este obligată să ţină evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate selectiv. Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate într-un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

 

Neîndeplinirea de către responsabilul cu organizarea colectării selective a atribuţiilor prevăzute în fişa postului atrage răspunderea disciplinară a acestuia.