ANUNT IMPORTANT pentru operatorii economici generatori de deseuri !

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă informăm că, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), este deschisa aplicația:

SIM Statistica Deseurilor – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2023.

Vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele aferente anului 2023, corespunzătoare activitatii, conform obligațiilor ce vă revin:

 • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
 • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
 • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
 • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
 • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

GHID PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU - SIM  descarca

GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI si RECUPERARE CONT   descarca

Baza legala privind raportarea:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor (cu modificarile si completarile ulterioare) - Art. 48: Păstrarea evidenţei

 1. Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34 [Art. 34 (1) Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de colectare, salubritate, tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.], producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

 1. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

 

Informare ANPM privind inregistrarea si raportarea in SIM a operatorilor economici

care nu detin autorizatie de mediu si care genereaza doar deseuri municipale


 

ANUNȚ IMPORTANT

În vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel judeţean, în conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2024 în cadrul aplicaţiei online „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

În acest sens operatorii economici și instituțiile administrației locale au obligația să completeze datele aferente activității lor pentru  anul 2023,  pe pagina ANPM:   https://raportare.anpm.ro/

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la data de 15 martie 2024.

Menționăm că în conformitate cu prevederile art. 79, alin. 3, lit. a din  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, constituie contravenție și se sancționează cu amendă nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici.

Pentru date tehnice privind completarea chestionarelor vă puteți adresa telefonic la A.P.M. Călărași, Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

 

Anunț privind organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

               Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Călărași, în conformitate cu prevederile art. 619 alin. (8) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituției din Călărași, șoseaua Chiciului, nr. 2, etapa de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea unei funcții publice vacante de :

-  consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Monitorizare și Laboratoare: ID 290964.

               La etapa de selecție a proiectului – pilot pot participa persoanele care au promovat etapa de recrutare organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării acesteia.

             Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

-proba scrisă, în data de 18.09.2023, ora 11:00 la sediul A.P.M Călărași, șoseaua Chiciului, nr. 2, Călărași.

Publicarea anunțului pe site-ul A.P.M Călărași și la sediul instituției în data de 02.08.2023.

Dosarele de înscriere la concurs se constituie exclusiv în format electronic, în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 02.08.2023 – 31.08.2023.

Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunerea dosarelor.

Perioada de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada de soluționare a contestațiilor la selecția dosarelor: în termen de maximum 48 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

În vederea participării la etapa de selecţie a proiectului-pilot, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, în condiţiile prevăzute la art. 75 alin. (2) şi (3) din anexă nr.9 - Norme privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, candidaţii constituie dosarul de concurs exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs.

 Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

    a) formularul de înscriere prevăzut la art. 123 lit. b) anexa 9  semnat, datat și încărcat în platforma informatică de concurs;

    b) copia actului de identitate;

    c) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice;

    d) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului;

    e) cazierul judiciar.

 • Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop.
 • Candidatul poate completa sau modifica conţinutul dosarului de concurs oricând până la expirarea termenului-limită pentru finalizarea perioadei de înscriere, moment de la care platforma informatică de concurs nu mai permite completarea sau modificarea conţinutului dosarului de concurs.
 • Constituirea dosarului de concurs este considerată finalizată după completarea tuturor secţiunilor predefinite de platforma informatică de concurs.
 • La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selecție a proiectului-pilot, alături de identificatorul unic prevăzut la art. 27 alin. (6) din anexa.

            Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Monitorizare și Laboratoare: ID 290964.

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: Domeniu de studii: Chimie (Domeniul de licență), Inginerie chimică (Domeniul de licență).
 • Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 0 ani.
 • Durată timp de muncă:8 h/zi-40 h/săptămână;
 • Cunoștințe operare calculator, nivel de bază, se dovedește prin documente specifice;
 • Cunoștințe limba engleză, nivel mediu, se dovedește prin documente specifice;

 

 • Bibliografie și tematică

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu tematica: Cunoșterea principiilor și elementelor strategice care stau la baza Legii protecției mediului și modalitățile de implementare ale acestora (ART 3, ART 4); Cunoașterea garanțiilor oferite de stat care recunoaşte oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic (ART 5); Obligatiile persoanelor fizice si juridice in domeniul protecţiei atmosferei, schimbărilor climatice, gestionarii zgomotului ambiental, prevenirii şi controlul disconfortului olfactiv (ART 64); Protecţia aşezărilor umane (CAP XII);

2. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: Scopul Legii 104/2011 (ART 1); Cunoșterea măsurilor la nivel national prevazute in Legea 104/2011 (ART 2); Termeni si expresii (ART 3); Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA) (cu cele doua sisteme), autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în realizarea atribuţiilor SNEGICA (ART 4, ART 5); Atribuţii şi responsabilităţi ale Autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului organizate la nivel judeţean (ART 10); Evaluarea calităţii aerului înconjurător -Regimul de evaluare (CAP III, SECTIUNEA 1, SUBSECTIUNEA 1.1); Zona de protecţie (CAP III, SECTIUNEA 1, SUBSECTIUNEA 1.5); Gestionarea calităţii aerului înconjurător- Regimul de gestionare (CAP III, SECTIUNEA 2, SUBSECTIUNEA 2.1); Planuri de calitate a aerului (CAP III, SECTIUNEA 2, SUBSECTIUNEA 2.2); Planuri de acţiune pe termen scurt (CAP III, SECTIUNEA 2, SUBSECTIUNEA 2.3); Planuri de menţinere a calităţii aerului (CAP III, SECTIUNEA 2, SUBSECTIUNEA 2.4); Informarea publicului (CAP V ); Lista poluanţilor atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului înconjurător (Anexa1).

3. Legea nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: Obiectul si domeniul de aplicare - CAP I, SECTIUNEA 1; Definitii- CAP I, SECTIUNEA a-2-a; Cerinte privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzina in timpul alimentarii autovehiculelor la statiile de benzina-  CAP III;

4. Ordin nr. 781 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: Norme metodologice privind masurarea emisiilor de compusi organici volatile rezultati din depozitarea si incarcarea / descarcarea benzinei la terminale;

5. Ordin nr. 1.818 din 2 octombrie 2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului;

Cu tematica: indici de calitate a aerului  utilizati pentru informarea publicului privind calitatea aerului;

          Atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării etapei de selecție a proiectului pilot:

a)  Gestionare baze de date

-  Participa  la realizarea inventarului de emisii de poluanţi atmosferici, la nivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-  Participa la validarea datelor provenite din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean şi le transmite la ANPM;

-  Transmite date necesare realizării Inventarului Naţional privind instalaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie benzină la terminale şi staţiile de benzină;

-  Participa la  colectarea şi analiza datelor la nivel judeţean în vederea fundamentării strategiilor şi programelor naţionale;

-  Asigură accesul publicului la informaţiile privind calitatea aerului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, la elaborarea rapoartelor în conformitate cu prevederile legislaţiei Comunităţii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind protecţia atmosferei, la care România este parte;

b) Participa la realizarea de  rapoarte și materiale de sinteză

-  Participa la  elaborarea Raportului  anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean, care se transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi se afişează pe pagina de WEB a instituţiei;

-  Realizează rapoarte sintetice, la nivel judeţean, privind calitatea factorilor de mediu, la cererea ANPM sau a altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional şi local;

-  Sintetizează în format standard şi raportează săptămânal către ANPM, agendele de activităţi ale APM cu precizarea activităţilor/evenimentelor de impact realizate pentru săptămâna în curs şi cele preconizate a se realiza în săptămâna ce urmează;

-  Realizează şi transmite către ANPM alte materiale de sinteză şi/sau rapoarte solicitate de aceasta;

-  Răspunde, în limita competenţei, la sesizările din teritoriu transmise de către ANPM;

c) Implementare legislație specifică

-  Participa la implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislaţiei naţionale privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi transmite rapoarte către ANPM, la solicitarea acesteia;

 

           Persoana de contact: Cristina – Nicoleta CĂLIN, consilier, în cadrul Compartimentului Buget Finanțe Administrativ și Resurse Umane;

            Telefon: 0242315035; fax: 0242315035; Mobil: 0725082041.

            e-mail: cristina.calin@apmcl.anpm.ro;

 

ANUNȚ IMPORTANT

În vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel judeţean, în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2023 în cadrul aplicaţiei online „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

În acest sens operatorii economici și instituțiile administrației locale au obligația să completeze datele aferente activității lor pentru  anul 2022,  pe pagina ANPM:   https://raportare.anpm.ro/

Sesiunea de raportare va fi deschisă până la data de 12.07.2023.

Menționăm că în conformitate cu Legea nr.104/2011  privind calitatea aerului înconjurător, art. 79, alin.3, lit. a,  constituie contravenție și se sancționează cu amendă nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici.

Pentru date tehnice privind completarea chestionarelor vă puteți adresa telefonic la APM Călărași, Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

 

 

ANUNT IMPORTANT pentru operatorii economici care detin Autorizatie de Mediu!

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă informăm că, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), este deschisa aplicația:

SIM Statistica Deseurilor – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2022.

Vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele aferente anului 2022, corespunzătoare activitatii autorizate, conform obligațiilor ce vă revin:

 • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
 • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
 • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
 • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
 • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

GHID PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU - SIM - descarca

GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI si RECUPERARE CONT - descarca

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

Campania europeana de informare si liber acces la informatii in domeniul protectiei consumatorilor “InfoCons – protectia consumatorilor”     

 

In atentia operatorilor economici care pun pe piata pahare pentru bauturi si recipiente pentru alimente din plastic, de unică utilizare:

În legatură cu prevederile articolului 4, alineatul (1) din Ordonanta nr.6/2021, operatorii economici care pun pe piata pahare pentru bauturi si recipiente pentru alimente din plastic, de unică utilizare, trebuie să transmită Ministerul Mediului (MMAP) si Ministerul Economiei (ME) un Raport cuprinzând măsurile adoptate pentru reducerea cantităților cu 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022.

În acest sens, atât MMAP cat si ME au postat pe site-urile web un anunt, în atentia operatorilor economici mai sus mentionati:

http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului/3122

https://economie.gov.ro/structura-organizatorica/politici-industriale-si-competitivitate/

 

Campania Nationala de Ecologizare ,,CURATAM ROMANIA" - desfasurata sub deviza ,,Vrem o tara fara deseuri abandonate", derulata in perioada 4 aprilie - 4 mai, de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si finantata de Fondul de Mediu - descarca

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Plata tarifelor de mediu se va face prin virament bancar sau mandat poştal în contul IBAN: RO81TREZ2015032XXX000261 deschis la Trezoreria Călăraşi        cod fiscal: 4544790

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

Sos. Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Cod 910005 E-mail: office@apmcl.anpm.ro;

Tel/Fax: 0242311926; 0242315035; Tel. mobil: 0746248675

 

ANUNT IMPORTANT!

Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea efcientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar.

LCP+Inventare Locale

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

COV

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022

 

ANEXA nr. 5O:Formularul pentru prezentarea soluţiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat, în urma dezbaterii publice din data de 02.09.2021 pentru Raportul privind impactul asupra mediului elaborat pentru proiectul " MĂRIREA CAPACITĂȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR PRIN INTEGRAREA UNOR NOI UTILAJE ÎN FLUXUL TEHNOLOGIC EXISTENT ÎN VEDEREA REDUCERII TIMPILOR DE STOCARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR", beneficiar S.C. UTILTRAILER S.A. – cu sediul în şoseaua Olteniţei, nr. 41, sat Ulmeni, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi

descarca aici

 

Vinerea Verde – STOP! Azi maşina stă pe loc!

Ministerul Mediului lansează o campanie civică ”Vinerea Verde” în efortul de a reduce poluarea din marile orașe și nu numai.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat că această campanie va începe chiar de la finalul acestei săptămâni și va fi una voluntară. Astfel, șefii de instituții din România vor avea datoria de a-și informa angajații despre această campanie, iar cei care au posibilitatea să aleagă o altă metodă de deplasare, lăsând autovehiculul personal acasă.

Pornim de la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier. Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o mobilizare „în viteză” și „cu confort”, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă Planetei: peste 70% din emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Anual, fiecare dintre noi amprentează Planeta cu peste 7000 de kg de CO2, pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.

Cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului generat de traficul rutier şi de a promova metodele alternative de transport ecologic în mediul urban, Campania Naţională prevede ca în fiecare zi de vineri cât mai mulţi cetăţeni să renunţe voluntar la deplasarea cu maşina personală şi să aleagă mijloace alternative: transportul în comun (tinându-se cont de măsurile de siguranţă, referitor la contextul pandemiei COVID 19), mersul pe jos sau cu bicicleta, maşina electrică, etc). Semnalul va fi dat de către angajaţii din instituţiile publice, astfel încât unul din patru angajaţi ai fiecărei instituţii publice va veni la locul de muncă altfel decât cu autoturismul personal.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi invită colegii să aleagă pentru ziua de vineri, o altă modalitate de a ajunge la serviciu decât cu maşina personală. Astfel, circa 50% dintre colegi vor veni în ziua de vineri a fiecărei săptămâni la serviciu utilizând o altă modalitate decât cea cu autoturismul personal (mers pe jos, bicicletă, transport în comun).

De asemenea, rugăm şi invităm toate instituţiile publice, companiile, dar şi societatea civilă, cetăţeni din mediul urban, să adere şi să se implice active în acest proiect, contribuind astfel la reducerea emisiilor de noxe din trafic, în folosul nostru al tuturor, într-un număr cât mai mare, cu atât mai mult cu cât în municipiul Călăraşi în perioada ultimilor ani, traficul rutier a devenit o sursă principală de poluare.

Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va promova un set de măsuri (voluntare sau cu caracter obligatoriu) pentru a genera o mobilizare verde în masă în fiecare Vineri Verde.

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU  RECOLTAREA/CAPTURAREA/ACHIZIŢIA/COMERCIALIZAREA PLANTELOR ŞI ANIMALELOR DIN FLORA, RESPECTIV FAUNA SĂLBATICĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT!

CONTINUTUL DOSARULUI LA SOLICITAREA  APLICARII VIZEI ANUALE

A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU/ AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU CONFORM

 ORDINULUI MAAP nr. 1150/2020

         Pentru obţinerea vizei anuale titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi prin depunerea următoarelor documente:

 1. Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedura de aplicare a vizei anuale;
 2. Raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;
 3. Note de constatare si/sau raport de inspectie incheiate de G.N.M.;
 4. Autorizatia de mediu (copie);
 5. Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia / Autorizaţia Integrată de Mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin Autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedura de aplicare a vizei anuale;

Dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei în vederea aplicării vizei anuale în cuantum de 100 ron in cazul Autorizaţiilor de Mediu şi 300 ron în cazul Autorizaţiilor Integrate de Mediu conform Ord. MAAP nr. 1150/2020.

Descarca documente - click aici

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere Hotărârea nr. 24/14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel national şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS – CoV – 2, vă comunicăm următoarele:

 

ANUNT PRIVIND DEZBATERILE PUBLICE LUNA APRILIE

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, vă aducem la cunostinta faptul ca urmatoarele dezbaterile publice se vor realiza in format electronic:

-DEZBATEREA PUBLICA DIN DATA DE 13.04.2020 ora 12.00 pentru Planul: „PUZ-PASAJ DENIVELAT SUPERIOR DN 21 KM 105+500, LA DRAJNA”amplasat in  jud. Calarasi, Comuna Dragalina, Titular: DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA.

Comentariile/observatiile publicului vor fi primite in format electronic prin e-mail la adresele de e-mail

- A.P.M. CALARASI  office@apmcl.anpm.ro;

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta  net@drdpct.ro

- Primaria Dragalina  pdragalin@gmail.com

-DEZBATEREA PUBLICA DIN DATA DE 13.04.2020 ora 12.00 pentru Planul: „ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA MODELU” amplasat în jud.Calarasi, comuna MODELU, Titular: PRIMARIA MODELU.

Comentariile/observatiile publicului vor fi primite in format electronic la adresele de e-mail:

- A.P.M. CALARASI office@apmcl.anpm.ro

- Primaria Modelu primaria_modelu@yahoo.com.

 

ANUNT

privind obligatia de raportare pana la 31 martie 2020 (pe suport de hârtie, cât şi electronic) a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor aferente anului 2019, către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.

Raportarea se face potrivit LEGII nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor, art 49: (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32 (toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor), producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora*).(4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

DESCARCA - Formular privind evidenta gestiunii deseurilor

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 
 

ANUNT IMPORTANT

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Calarasi cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Calarasi.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

 

Chestionarul de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului in relatia cu APM Calarasi, poate fi completat deschizand link-ul urmator:

https://forms.gle/Fjpg8VnwKHCFGrqS8

 

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Calarasi pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Declaratie OBLIGATORIE privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) la depunerea dosarelor de orice fel la sediul APM Calarasi - Click pentru descarcare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Calarasi este instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului in baza HG 1000/2012 privind organizarea si functioanarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Calarasi ca organism subordonat Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului indeplineste atributiile acesteia la nivel judetean, privind implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, monitorizarea calitatii factorilor de mediu si emiterea de  acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

 

Forumularul pentru inscrierea online a  agentilor economici in Sistemul Integrat de Mediu  (SIM) se afla la adresa http://raportare.anpm.ro

Important: Eventualele probleme intampinate in folosirea eFORM  va rugam sa le sesizati la adresa de email suportsim[@]anpm.ro

TRANSPARENTA VENITURI SALARIALE SEPTEMEBRIE 2017- descarca

 

Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014 , accesati pagina veche a APM Calarasi la adresa http://apmcl-old.anpm.ro

Pagina de facebook Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi poate fi accesata aici 

Pagina de facebook a ANPM poate fi accesata aici